Semiotika slike

Mentor: doc. dr. sc. Sanja Bojanić

Ovladavanjem osnovnim konceptualnim vokabularom, kao i elementarnim orudjem mišljenja i argumentiranja o semiotici slike, studenti/ce stiču znanja sa kojima mogu razumijevati i tumačiti ne samo nasljedje semiotike općenito a onda i semiotike slike, već će ga moći i eksperimentalno koristiti u svojoj umjetničkoj i stvaralačkoj praksi.   

Studentski radovi PDF:

Vizualni dnevnik, Gianna Jurčić, mentor: doc. dr. sc. Sanja Bojanić

Vizualni dnevnik, Nikolina Zelić, mentor: doc. dr. sc. Sanja Bojanić 

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti