Dr. sc. Danijel Ciković, viši asistent

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova objavljenih, između ostaloga, u cijenjenim časopisima kao što su Mélanges de l’École française de Rome, Hortus Artium Medievalium, Zbornik za umetnostno zgodovino i Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Izlagao je na petnaestak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Znanstveno se usavršavao pri École française de Rome (2016., 2017. i 2019.), dok je kraće studijske boravke u svrhu istraživanja realizirao u Londonu, Napulju i Veneciji. Područje njegova znanstvenog interesa predstavljaju likovne umjetnosti srednjeg vijeka i renesanse, točnije venecijansko slikarstvo i drvorezbarstvo 14. i 15. stoljeća, s posebnim naglaskom na kontekstualizaciji narudžbi i donaciji liturgijske opreme, te umjetničkim vezama među jadranskim obalama. 

Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest 2011. godine pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a doktorirao je 2018. godine pri Sveučilištu u Zadru.

Nastavnik je na preddiplomskim studijima Likovne pedagogije, Primijenjene umjetnosti i Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna. Nositelj je kolegija Povijest umjetnosti starog vijeka, Povijest umjetnosti srednjeg vijeka, Povijest renesansne umjetnosti te Povijest barokne umjetnosti.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti